hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Služby
  Aukcie
  Scheduling
  Intraday
  Damas Energy
  ITC / CBT
  Zmluvy
  EIC Kódy
  Podporné služby
  Straty a vlastná spotreba PS
  Prenesená elektrina
 
  Obchodný kódex Prenosovej sústavy SR

Prenosová sústava je špecifickým sieťovým subsystémom elektrizačných sústav, ktorý svojou podstatou predstavuje tzv. prirodzený monopol. Smernica 96/92/EC Európskeho parlamentu a Rady z 19.12.1996 o vnútornom trhu s elektrinou definuje pre subjekty prevádzkujúce tieto subsystémy elektrizačných sústav pojem Prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Pôsobnosť týchto subjektov a z nej vyplývajúce podnikateľské efekty nie sú vystavené priamemu pôsobeniu trhových mechanizmov, založených na existencii konkurencie a preto podliehajú regulačnému dohľadu.

Podmienky a pravidlá poskytovania monopolných služieb musia byť naviac založené na otvorenom transparentnom a nediskriminačnom základe a musia byť verejne dostupné a musia byť pod verejným dohľadom, a to formou schvaľovacej procedúry regulačného úradu. Pre tento účel sú pravidlá pôsobnosti prevádzkovateľov prirodzených monopolov transparentným spôsobom špecifikované v dokumentoch, pre ktoré sa v Európe všeobecne prijal názov Kódex.

Poslaním Obchodného kódexu prenosovej sústavy (ďalej len Obchodný kódex) je transparentným spôsobom poskytnúť všetkým užívateľom prenosovej sústavy zásady, pravidlá a štandardy pôsobnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy v oblastiach poskytovania služieb a prístupu k sústave, na základe zvoleného prístupu tretích strán k sieťam.

Tieto pravidlá určujú vymedzenie a definície príslušných systémových, podporných a prenosových služieb, podmienky, ktorých plnenie zo strany žiadateľov o pripojenie k prenosovej sústave a prenos je potrebné dodržať, požiadavky na nevyhnutné údaje, informácie resp. penzum spolupráce, ktoré sú užívatelia prenosových služieb povinní poskytovať prevádzkovateľovi PS, ako podmieňujúce pre riadne prevádzkovanie prenosovej sústavy v deklarovanej kvalite, a podmienky za ktorých môžu užívatelia PS ponúkať podporné služby a pravidlá a podmienky, ktorými sa prevádzkovateľ PS riadi pri výbere poskytovateľov týchto služieb. Ďalej potom pravidlá, ktorými sa riadi prevádzkovateľ prenosovej sústavy pri poskytovaní prenosových služieb na cezhraničných vedeniach a pravidlá a prideľovania kapacít na týchto vedeniach pre prenos.

Obchodný kódex slúži nielen užívateľom PS, ako výpočet podmienok nevyhnutných pre spoľahlivú spoluprácu s PS a obchodných podmienok, za ktorých prevádzkovateľ prenosovej sústavy poskytuje prenosové služby a nakupuje podporné služby, ale aj Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ako podklad, podľa ktorého je kontrolovaná pôsobnosť prevádzkovateľa PS a v prípade potreby regulovaná jeho podnikateľská aktivita tak, aby sa zabránilo zneužívaniu jeho prirodzeného monopolného postavenia.

Špecifiká prirodzeného monopolu predurčujú definíciu podnikateľskej aktivity prevádzkovateľa tohoto subsystému ES na báze služby, ktorú je potrebné v súlade so zásadami Smernice 96/92/EC Európskeho parlamentu a Rady z 19.12.1996, poskytovať pre všetkých užívateľov nediskriminačným a transparentným spôsobom. Predpokladom pre nediskriminačnú pôsobnosť prevádzkovateľa PS je preto vytvorenie súboru pravidiel zastrešujúcich všetky zásadné oblasti poskytovania služieb a nákupu služieb prevádzkovateľom prenosovej sústavy.

Vzhľadom k synchrónnemu zapojeniu elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky do prepojeného energetického systému Európy, je potrebné prijať štandardy na „európskej úrovni“. Prístup tretích strán k sieťam, na základe legislatívy Slovenskej republiky a v súlade so smernicami Európskeho parlamentu, musí zabezpečovať najmä v oblasti cezhraničných prenosov rovnaký prístup všetkým užívateľom prenosovej sústavy či už domácim, alebo zahraničným.

Vzhľadom k postupnému otváraniu trhu s elektrinou a dotváraniu pravidiel trhu a fungovaniu trhových inštitúcií sa obsah Obchodného kódexu bude postupne upravovať v zmysle doplnení, zdokonalení resp. aktualizácie v súlade s vývojom tohoto procesu v SR a vo väzbe na vývoj Európskej legislatívy, ktorá sa najneskoršie pri vstupe SR do Európskej únie stane súčasťou našej legislatívy.

Obchodný kódex upravuje širokú oblasť služieb prenosovej sústavy a nákupu a zabezpečovania podporných služieb. Stanovuje pravidlá ako pre užívateľov priamo pripojených do prenosovej sústavy, tak i pre užívateľov, ktorých zariadenia nie sú pripojené k PS, ale ktorí využívajú prenosovú sústavu pre realizáciu svojich obchodov s elektrinou, či už v rámci cezhraničných prenosov, alebo v rámci Slovenskej republiky.

Niektoré z týchto upravovaných aspektov najmä tie, ktoré vychádzajú z procesu liberalizácie, sú v rámci slovenskej elektroenergetiky pomerne nové. Preto je potrebné riešiť otázku uplatnenia týchto nových požiadaviek v rámci existujúcich mechanizmov a väzieb, a tam kde je to nevyhnutné, prijať opatrenia pre prechodné obdobie. Pre jednotlivé oddiely Obchodného kódexu sú tieto obdobia špecifikované v úvodných kapitolách.

Službami, ktoré sú poskytované prevádzkovateľom prenosovej sústavy a majú monopolný charakter a sú regulované ÚRSO, je poskytovanie prenosových služieb a poskytovanie systémových služieb vrátane vyrovnávania a zúčtovania odchýlok. V týchto činnostiach existuje monopol ponuky prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Služby poskytuje PPS podľa podmienok Obchodného kódexu všetkým fyzickým a právnickým osobám na území Slovenskej republiky a v rozsahu svojej pôsobnosti. Podmienky pre poskytovanie prenosu upravuje oddiel B Obchodného kódexu. Podmienky pre poskytovanie systémových služieb a vyrovnávanie a zúčtovanie odchýlok odberu a dodávky elektriny sú stanovené v oddieli D tohoto Obchodného kódexu.

Pri nákupe podporných služieb zdrojov, potrebných pre zabezpečenie poskytovania SyS vystupuje PPS monopolným spôsobom na strane dopytu, ako jediný subjekt, ktorý tieto služby vyžaduje a nakupuje. Podmienky v tejto oblasti, zabezpečujúce nediskriminačný prístup ku všetkým potenciálnym poskytovateľom, sú uvedené v oddieli C tohoto Obchodného kódexu.

Obchodný kódex je odsúhlasovaný ÚRSO a vydávaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Obchodný kódex je zverejňovaný na internetových stránkach www.sepsas.sk.

Obchodný kódex obsahuje nasledovné oddiely: