hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Prevádzkové poriadky podľa sieťových
predpisov EÚ
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
 

O nás:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva prenos elektrickej energie na celom území Slovenska. Zabezpečuje prenos elektrickej energie z elektrární do distribučnej siete a veľkým odberateľom napojených na 220 kV a 400 kV siete. Prostredníctvom vedení a elektrických staníc prenosovej sústavy sa realizuje dovoz, vývoz a tranzit elektrickej energie a jej presné meranie.

Na zabezpečenie starostlivosti o svoje zariadenia je spoločnosť vybavená modernými diagnostickými prístrojmi. Tieto služby vykonáva aj pre rozvodné a výrobné podniky, veľkoodberateľov a od roku 1996 aj pre zahraničie. Súčasne technicky zabezpečuje riadenie elektrizačnej sústavy SR Slovenským energetickým dispečingom.

Poslaním Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaručená spoľahlivá a kvalitná dodávka elektriny všetkým užívateľom prenosovej sústavy a jej paralelná prevádzka so susednými prenosovými sústavami.

Pritom je nutné dodržiavať transparentné a nediskriminačné princípy prístupu k sústave s minimálnymi dopadmi na životné prostredie a rešpektovať požiadavky vyplývajúce z národnej i európskej legislatívy, z regulačných rozhodnutí Úradu pre reguláciu a sieťové odvetvia (ÚRSO) a z relevantných pravidiel prevádzky a medzinárodnej spolupráce nadnárodnej synchrónne prepojenej elektrizačnej sústavy Európskej únie.

Ochrana a bezpečnosť dát a osobných údajov je pritom jednou z priorít spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., čo preukazuje aj získanie viacerých certifikátov na základe splnenia všetkých bezpečnostných požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2005 – Systém manažérstva informačnej bezpečnosti. Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., by preto chcela zdôrazniť, že všetky osobné údaje, ktoré použijete v elektronickej komunikácii s nami sú zhromažďované, spracúvané a uchovávané v našej centrálnej databáze s vysokou úrovňou organizačného a technologického zabezpečenia.
 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č.: 2906/B (ďalej len „Slovenská elektrizačná prenosová sústava“ alebo „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ informačných systémov (ďalej aj „IS“) vystupuje pri spracúvaní osobných údajov svojich zamestnancov, klientov, zákazníkov alebo obchodných partnerov (ďalej len „dotknutá osoba“) ako prevádzkovateľ IS.
 

Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon o ochrane osobných údajov, osobitné právny predpisy a súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov.

V prípade, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje priamo vykonateľný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákon o ochrane osobných údajov alebo osobitný zákon je spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava v zmysle § 10 zákona o ochrane osobných údajov oprávnená spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon. Ak zoznam alebo rozsah osobných údajov nie je ustanovený, spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava môže spracúvať osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania pri dodržaní základných povinností podľa § 6 ods. 2 písm. c) až f) a i) zákona o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon. Spracúvané osobné údaje možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak:
 1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,
 3. predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov,
 4. sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zákonne zverejnené,
 5. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, pričom to neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona.
Ak sa vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov ustanovený v priamo vykonateľnom právne záväznom akte Európskej únie, medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, v zákone o ochrane osobných údajov a osobitnom zákone nedajú vopred konkrétne určiť jednotlivé osobné údaje, ktoré majú byť predmetom spracúvania, zoznam osobných údajov možno nahradiť rozsahom osobných údajov.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava je povinná pri takomto spracúvaní osobných údajov postupovať podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov okrem tých prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje na účely súdneho konania a v súvislosti s ním.

V prípade, ak sa na spracúvanie osobných údajov neuplatňuje § 10 zákona o ochrane osobných údajov, je spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava ako prevádzkovateľ oprávnená spracúvať osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava získava súhlas dotknutej osoby bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.

V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava na účely potrebné pre poskytovanie služieb alebo napĺňanie zákonných povinností je spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava oprávnená upozorniť dotknutú osobu s možnými následkami neposkytnutia osobných údajov.

Dotknuté osoby súhlasia s tým aby spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava pri spracúvaní osobných údajov poverila takýmto spracúvaním sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje v mene spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Po skončení účelu spracúvania osobných údajov spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava tieto zákonne získané osobné údaje dotknutých osôb zlikviduje v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi a v súlade s interným predpisom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava.
 

Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava rešpektuje Vaše súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava potrebuje pre výkon svojich činností a pre poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečovanie činností a služieb najvyššej kvality.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi.

Jednak ide o osobné údaje uchádzačov o zamestnanie a osobné údaje svojich zamestnancov na účely personálnej a mzdovej agendy, a s tým súvisiacich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava ďalej spracúva aj osobné údaje svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov za účelom zabezpečovania svojej podnikateľskej činnosti s prihliadnutím na záujmy svojich zákazníkov a obchodných partnerov.

K spracúvaniu osobných údajov za iným účelom v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava nedochádza, čo znamená, že spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava zhromažďuje, uchováva a spracúva len osobné údaje dotknutých osôb, ktoré potrebuje za účelom naplnenia svojich poskytovaných služieb. Poskytnuté osobné údaje sú prísne chránené proti zneužitiu zo strany tretích neoprávnených subjektov, a to prostriedkami zadokumentovanými v prijatom bezpečnostnom projekte a bezpečnostnej smernici v zmysle § 19 zákona o ochrane osobných údajov.

Za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov spracúvaných podľa zákona o ochrane osobných údajov zodpovedá spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, ktorá písomne poverila dozorom nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov zodpovednú osobu zapísanú na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava dodržiava základné povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z § 6 zákona o ochrane osobných údajov medzi ktoré patria aj nasledovné povinnosti.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava poskytnuté osobné údaje využíva vždy na vopred stanovený účel spracúvania, ktorý je jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne, pričom je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava vždy vymedzuje podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby nedošlo k obmedzeniu práv dotknutej osoby ustanovených zákonom.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava získava len také osobné údaje dotknutých osôb, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava zabezpečuje, aby sa osobné údaje dotknutých osôb spracúvali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli vopred zhromaždené.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava ako prevádzkovateľ je povinná spracúvať len správne, úplne a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania. Nesprávne a neúplne osobné údaje je prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť, ak ich nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne, spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava tieto osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe. Takto spracúvané osobné údaje prevádzkovateľ nemôže použiť na podporu opatrení alebo rozhodnutí prijatých proti dotknutej osobe na obmedzenie jej základných práv a slobôd.
 

Okruh sprostredkovateľov:

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava neposkytuje Vaše osobné údaje tretím osobám v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a za účelom ich zhromažďovania, v rozpore s Vašimi záujmami alebo pokynmi, a tretej osobe sú poskytované len v rámci uvedeného vyššie uvedeného účelu.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava ako prevádzkovateľ uzatvorila so sprostredkovateľmi v zmysle § 8 zákona o ochrane osobných údajov písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poverila spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 

Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov:

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na dosiahnutie stanoveného účelu. Ide o rozsah osobných údajov stanovených osobitnými právnymi predpismi alebo v rozsahu súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava spracúva iba osobné údaje, ktoré jej boli poskytnuté dobrovoľne a v nevyhnutnej miere samotnou dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava nad rámec osobitných zákonov je pritom dobrovoľné.
 

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých informačných systémoch prevádzkovateľa.
 

Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava vyžadovať:
 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,
 9. ak spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Vyššie uvedené práva dotknutej osoby podľa písmena e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Podľa § 28 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava právo namietať voči:
 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.
Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Podľa § 28 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má ďalej právo žiadať spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo len v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:
 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava povinná odovzdať dotknutej osobe,
 3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava bez zbytočného odkladu.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla www.dataprotection.gov.sk.


Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava bezplatne.

Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.