main page printed version contacts search map of pages
    News
  Information
  Press news
  Network codes
  Questions & answers
 
  Press news
 
Sieťové predpisy predstavujú balík nariadení Európskej komisie (Komisia, EK), ktorých cieľom má byť dosiahnutie jednotného európskeho vnútorného trhu s energiami a bezpečného a konkurencieschopného európskeho energetického sektora. Ich spracovanie je ustanovené tzv. 3. tretím liberalizačným energetickým balíčkom, ktorý je platný od roku 2009 (konkrétne Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 714/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny).

Finálny balík bude pozostávať z celkovo ôsmich nariadení Komisie, ktorými sa ustanovujú buď sieťové predpisy (angl. Network Codes, NC) alebo usmernenia (Guidelines, GL). Podľa tematických oblastí sú zatriedené do troch skupín (zvýraznené sú už v platnosti a sú účinné):

 • trhové

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (angl. GL on capacity allocation and congestion management – CACM), účinné od 14. 8. 2015;

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (GL on forward capacity allocation – FCA), účinné od 17. 10. 2016;

  • Usmernenie pre udržiavanie výkonovej rovnováhy (GL for electricity balancing – EB), schválenie sa očakáva koncom roka 2017;

 • prevádzkové

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1485, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (GL on electricity transmission system operation – SO), účinné od 14. 9. 2017;

  • Sieťový predpis pre núdzové stavy a obnovu (NC on electricity emergency and restoration – ER), schválenie sa očakáva koncom roka 2017;

 • pripojovacie

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/631, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (NC on requirements for grid connection of generators – RfG), účinné od 17. 5. 2016;

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1388, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy (NC on Demand Connection – DCC), účinné od 7. 9. 2016;

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1447, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o požiadavkách na pripojenie sietí jednosmerného prúdu vysokého napätia a jednosmerne pripojených jednotiek parku zdrojov do elektrizačnej sústavy (NC on requirements for grid connection of high voltage direct current systems and direct current-connected power park modules - HVDC), účinné od 28. 9. 2016.

  Napriek tomu, že nariadenia Komisie sú priamo vykonateľné bez potreby ich dodatočného zapracovania do národnej legislatívy, je potrebné ich komplexne analyzovať, aby nedochádzalo napr. k duplicitám alebo rozporom s platnými právnymi predpismi SR, ale aj internými predpismi SEPS. Taktiež je potrebné včas a správne identifikovať a následne plniť povinnosti, ktoré pre SEPS vyplývajú z jednotlivých nariadení. Z uvedených dôvodov je analýza návrhov predpisov a spôsob uvádzania už platných nariadení do praxe SEPS realizovaná prostredníctvom projektového tímu s externou konzultačnou podporou a prizvaným zástupcom MH SR.
  (aktualizované: september 2017)
 
  ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu Prevádzková bezpečnosť („Operational Security Network Code“)

Dňa 3. septembra 2012 začalo ENTSO-E cez svoje internetové rozhranie verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu Prevádzková bezpečnosť (OS NC) a zároveň vyzvalo zainteresované strany k predloženiu pripomienok v termíne do 3. novembra 2012. Ako súčasť verejnej konzultácie, ENTSO-E usporiada 19. septembra 2012 v Bruseli verejný seminár za účelom informovanosti a získania spätnej väzby k návrhu sieťovému predpisu.

Súčasťou verejnej konzultácie je zverejnenie návrhu sieťového predpisu spolu s podporným dokumentom, ktorý dáva prehľad o prístupe pri tvorbe predmetného sieťového predpisu ako aj poskytuje odpoveď na spätnú väzbu získanú počas seminárov s predstaviteľmi distribučných sústav a zainteresovaných strán v apríli a júli 2012. Materiál k nim je dostupný na internetovej stránke ENTSO-E.

Verejná konzultácia je otvorená na obdobie dvoch mesiacov, počas ktorých majú zainteresované strany možnosť predložiť svoje pripomienky a názory. Všetky pripomienky k návrhu Sieťového predpisu Prevádzková bezpečnosť je potrebné predložiť cez internetové rozhranie ENTSO-E. Pripomienky, ktoré nebudú predložené cez spomenuté rozhranie nebudú považované za oficiálne predložené pripomienky ku konzultácii. Ďalšie informácie o spôsobe predkladania pripomienok je možné získať tu.

Po ukončení verejnej konzultácie budú všetky pripomienky zverejnené. ENTSO-E posúdi každú pripomienku a v prípade potreby nimi vylepší a zdokonalí návrh sieťového predpisu. ENTSO-E predloží a oddiskutuje predbežné vyhodnotenie pripomienok počas verejného seminára. Vyhodnotenie všetkých pripomienok ako aj predloženie finálneho sieťového predpisu na ACER sa očakáva v marci 2013.

Návrh sieťového predpisu, ktorý je súčasťou tejto verejnej konzultácie, sa začal tvoriť vo februári 2012, kedy Európska komisia udelila mandát ENTSO-E na vypracovanie návrhu sieťového predpisu a k predloženiu finálneho sieťového predpisu na ACER.

Sieťový predpis Prevádzková bezpečnosť je vypracovaný združením ENTSO-E v súlade s postupmi stanovenými v Nariadení 714/2009/EK ako aj s Rámcovými pravidlami k Prevádzke elektrickej sústavy, ktoré vypracoval ACER.

Konzultačný seminár

Súčasťou obdobia verejnej konzultácie je usporiadanie tretieho verejného seminára pre zainteresované strany k sieťovému predpisu Prevádzková bezpečnosť, ktorý sa uskutoční 19. Septembra 2012 v priestoroch ENTSO-E na Avenue Cortenbergh 100, Brussels 1000, Belgium.

Agenda verejného seminára je už dostupná. V prípade záujmu o účasť na verejnom seminári sa účastníci musia zaregistrovať prostredníctvom emailu u pani Pilar Munoz-Elena (Pilar.Munoz-Elena(at)entsoe.eu) , s uvedením mena, kontaktných údajov a spoločnosti v termíne do 14. septembra 2012.

Cieľom seminára je predložiť návrh sieťového predpisu Prevádzková bezpečnosť k oficiálnej verejnej konzultácii po tom, čo sa vykonajú aktualizácie do sieťového predpisu na základe spätnej väzby od zainteresovaných strán zo všetkých seminárov.

Seminár poskytne zainteresovaným stranám priestor na vydiskutovanie ich stanovísk k predpisu ako aj k sekcii Otázky a Odpovede.

Súvisiace odkazy:


zdroj: Brusel
pridané dňa: 4.9.2012
 
Späť