main page printed version contacts search map of pages
    News
  Information
  Press news
  Network codes
  Questions & answers
 
  Press news
 
Sieťové predpisy predstavujú balík nariadení Európskej komisie (Komisia, EK), ktorých cieľom má byť dosiahnutie jednotného európskeho vnútorného trhu s energiami a bezpečného a konkurencieschopného európskeho energetického sektora. Ich spracovanie je ustanovené tzv. 3. tretím liberalizačným energetickým balíčkom, ktorý je platný od roku 2009 (konkrétne Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 714/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny).

Finálny balík bude pozostávať z celkovo ôsmich nariadení Komisie, ktorými sa ustanovujú buď sieťové predpisy (angl. Network Codes, NC) alebo usmernenia (Guidelines, GL). Podľa tematických oblastí sú zatriedené do troch skupín (zvýraznené sú už v platnosti):

 • trhové

  • Usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (angl. GL on capacity allocation and congestion management – CACM), účinné od 14. 8. 2015;

  • Usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (GL on forward capacity allocation – FCA), účinné od 17. 10. 2016;

  • Usmernenie pre udržiavanie výkonovej rovnováhy (GL for electricity balancing – EB), návrh predpisu je v komitologickom procese EK;

 • prevádzkové

  • Usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (GL on electricity transmission system operation – SO), schválenie sa očakáva v 2Q 2017;

  • Sieťový predpis pre núdzové stavy a obnovu (NC on electricity emergency and restoration – ER), schválenie sa očakáva v 2Q 2017;

 • pripojovacie

  • Sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (NC on requirements for grid connection of generators – RfG), účinný od 17. 5. 2016;

  • Sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy (NC on Demand Connection – DCC), účinný od 7. 9. 2016;

  • Sieťový predpis o požiadavkách na pripojenie sietí jednosmerného prúdu vysokého napätia a jednosmerne pripojených jednotiek parku zdrojov do elektrizačnej sústavy (NC on requirements for grid connection of high voltage direct current systems and direct current-connected power park modules - HVDC), účinný od 28. 9. 2016.

  Napriek tomu, že nariadenia Komisie sú priamo vykonateľné bez potreby ich dodatočného zapracovania do národnej legislatívy, je potrebné ich komplexne analyzovať, aby nedochádzalo napr. k duplicitám alebo rozporom s platnými právnymi predpismi SR, ale aj internými predpismi SEPS. Taktiež je potrebné včas a správne identifikovať a následne plniť povinnosti, ktoré pre SEPS vyplývajú z jednotlivých nariadení. Z uvedených dôvodov je analýza návrhov predpisov a spôsob uvádzania už platných nariadení do praxe SEPS realizovaná prostredníctvom projektového tímu s externou konzultačnou podporou a prizvaným zástupcom MH SR.
  (aktualizované: január 2017)
 
  Zverejnenie Implementačných príručiek k sieťovým predpisom RfG a DCC

Združenie prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu ENTSO-E zverejnilo dve Implementačné príručky k sieťovým predpisom Požiadavky na pripojenie do sústavy pre všetkých výrobcov (NC RfG) a Pripájanie odberateľov (NC DCC).
Implementačné príručky predstavujú podporné dokumenty, k už zverejneným sprievodným dokumentom, s dôrazom na dopad na určité technológie, prepojenie na lokálne charakteristiky siete ako aj potrebu koordinácie medzi prevádzkovateľmi sústav a užívateľmi siete.

Implementačné príručky:
www.entsoe.eu/news-events/...

zdroj: SEPS
pridané dňa: 29.10.2013
 
Späť