hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Sieťové predpisy
 
Sieťové predpisy predstavujú balík nariadení Európskej komisie (Komisia, EK), ktorých cieľom má byť dosiahnutie jednotného európskeho vnútorného trhu s energiami a bezpečného a konkurencieschopného európskeho energetického sektora. Ich spracovanie je ustanovené tzv. 3. tretím liberalizačným energetickým balíčkom, ktorý je platný od roku 2009 (konkrétne Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 714/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny).

Finálny balík bude pozostávať z celkovo ôsmich nariadení Komisie, ktorými sa ustanovujú buď sieťové predpisy (angl. Network Codes, NC) alebo usmernenia (Guidelines, GL). Podľa tematických oblastí sú zatriedené do troch skupín (zvýraznené sú už v platnosti a sú účinné):

 • trhové

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (angl. GL on capacity allocation and congestion management – CACM), účinné od 14. 8. 2015;

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (GL on forward capacity allocation – FCA), účinné od 17. 10. 2016;

  • Usmernenie pre udržiavanie výkonovej rovnováhy (GL for electricity balancing – EB), schválenie sa očakáva koncom roka 2017;

 • prevádzkové

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1485, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (GL on electricity transmission system operation – SO), účinné od 14. 9. 2017;

  • Sieťový predpis pre núdzové stavy a obnovu (NC on electricity emergency and restoration – ER), schválenie sa očakáva koncom roka 2017;

 • pripojovacie

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/631, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (NC on requirements for grid connection of generators – RfG), účinné od 17. 5. 2016;

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1388, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy (NC on Demand Connection – DCC), účinné od 7. 9. 2016;

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1447, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o požiadavkách na pripojenie sietí jednosmerného prúdu vysokého napätia a jednosmerne pripojených jednotiek parku zdrojov do elektrizačnej sústavy (NC on requirements for grid connection of high voltage direct current systems and direct current-connected power park modules - HVDC), účinné od 28. 9. 2016.

  Napriek tomu, že nariadenia Komisie sú priamo vykonateľné bez potreby ich dodatočného zapracovania do národnej legislatívy, je potrebné ich komplexne analyzovať, aby nedochádzalo napr. k duplicitám alebo rozporom s platnými právnymi predpismi SR, ale aj internými predpismi SEPS. Taktiež je potrebné včas a správne identifikovať a následne plniť povinnosti, ktoré pre SEPS vyplývajú z jednotlivých nariadení. Z uvedených dôvodov je analýza návrhov predpisov a spôsob uvádzania už platných nariadení do praxe SEPS realizovaná prostredníctvom projektového tímu s externou konzultačnou podporou a prizvaným zástupcom MH SR.
  (aktualizované: september 2017)
 
> Verejná konzultácia k sieťovému predpisu Stav núdze a obnov
...
zdroj: -
(18.12.2014)
 
> Členské štáty EÚ prijali základný stavebný kameň vnútorného trhu s energiou
Brusel, 05.12.2014...
zdroj: ENTSO-E
(11.12.2014)
 
> Tlačová správa
ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu Stav núdze a obnova („Network Code on Emergency and Restoration“). Všetky záujmové strany majú možnosť predložiť svoje pripomienky v termíne do 8. decembra 2014....
zdroj: Brusel
(14.10.2014)
 
> Tlačová správa
ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu pre Vysokonapäťové prepojenia jednosmerným prúdom („Network Code on High Voltage Direct Current“)...
zdroj: SEPS
(11.11.2013)
 
> ENTSO-E web stránka k sieťovým predpisom
Za účelom väčšej informovanosti záujmových strán (stakeholder-ov) ako aj poskytnutím najaktuálnejších informácií ohľadne deviatich sieťových predpisov...
zdroj: SEPS
(29.10.2013)
 
> Zverejnenie Implementačných príručiek k sieťovým predpisom RfG a DCC
Združenie prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu ENTSO-E zverejnilo dve Implementačné príručky k sieťovým predpisom...
zdroj: SEPS
(29.10.2013)
 
> Tlačová správa
ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu pre Udržiavanie výkonovej rovnováhy („Network Code on Electricity Balancing“)...
zdroj:
(19.6.2013)
 
> Tlačová správa
ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu pre Prideľovanie dlhodobých kapacít („Forward Capacity Allocation Network Code“)...
zdroj:
(2.4.2013)
 
> Tlačová správa
ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu Riadenie činného výkonu frekvencie a výkonových rezerv („Load Frequency Control and Reserves Network Code“)...
zdroj:
(4.2.2013)
 
> Tlačová správa
ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu Prevádzkové plánovanie a Scheduling („Operational Planning and Scheduling Network Code“)...
zdroj:
(8.11.2012)
 
> ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu Prevádzková bezpečnosť („Operational Security Network Code“)
Dňa 3. septembra 2012 začalo ENTSO-E cez svoje internetové rozhranie verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu Prevádzková bezpečnosť (OS NC) a zároveň vyzvalo zainteresované strany k predloženiu pripomienok v termíne do 3. novembra 2012. Ako súčasť verejnej konzultácie, ENTSO-E usporiada 19. septembra 2012 v Bruseli verejný seminár za účelom informovanosti a získania spätnej väzby k návrhu sieťovému predpisu.
...
zdroj: Brusel
(4.9.2012)
 
> Tlačová správa
ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu „Demand Connection Code – Pripájanie odberateľov“...
zdroj:
(29.6.2012)
 
> Tlačová správa
ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu „Capacity Allocation and Congestion Management Network Code - Prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia“...
zdroj:
(27.3.2012)
 
> Tlačová správa
ENTSO-E začala verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu „Network Code for Requirements for Grid Connection applicable to all Generators - Požiadavky na pripojenie do sústavy pre všetkých výrobcov“...
zdroj:
(26.1.2012)