hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Sieťové predpisy
 
Sieťové predpisy predstavujú balík nariadení Európskej komisie (Komisia, EK), ktorých cieľom má byť dosiahnutie jednotného európskeho vnútorného trhu s energiami a bezpečného a konkurencieschopného európskeho energetického sektora. Ich spracovanie je ustanovené tzv. 3. tretím liberalizačným energetickým balíčkom, ktorý je platný od roku 2009 (konkrétne Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 714/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny).

Finálny balík bude pozostávať z celkovo ôsmich nariadení Komisie, ktorými sa ustanovujú buď sieťové predpisy (angl. Network Codes, NC) alebo usmernenia (Guidelines, GL). Podľa tematických oblastí sú zatriedené do troch skupín (zvýraznené sú už v platnosti a sú účinné):

 • trhové

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (angl. GL on capacity allocation and congestion management – CACM), účinné od 14. 8. 2015;

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (GL on forward capacity allocation – FCA), účinné od 17. 10. 2016;

  • Usmernenie pre udržiavanie výkonovej rovnováhy (GL for electricity balancing – EB), schválenie sa očakáva koncom roka 2017;

 • prevádzkové

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1485, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (GL on electricity transmission system operation – SO), účinné od 14. 9. 2017;

  • Sieťový predpis pre núdzové stavy a obnovu (NC on electricity emergency and restoration – ER), schválenie sa očakáva koncom roka 2017;

 • pripojovacie

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/631, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (NC on requirements for grid connection of generators – RfG), účinné od 17. 5. 2016;

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1388, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy (NC on Demand Connection – DCC), účinné od 7. 9. 2016;

  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1447, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o požiadavkách na pripojenie sietí jednosmerného prúdu vysokého napätia a jednosmerne pripojených jednotiek parku zdrojov do elektrizačnej sústavy (NC on requirements for grid connection of high voltage direct current systems and direct current-connected power park modules - HVDC), účinné od 28. 9. 2016.

  Napriek tomu, že nariadenia Komisie sú priamo vykonateľné bez potreby ich dodatočného zapracovania do národnej legislatívy, je potrebné ich komplexne analyzovať, aby nedochádzalo napr. k duplicitám alebo rozporom s platnými právnymi predpismi SR, ale aj internými predpismi SEPS. Taktiež je potrebné včas a správne identifikovať a následne plniť povinnosti, ktoré pre SEPS vyplývajú z jednotlivých nariadení. Z uvedených dôvodov je analýza návrhov predpisov a spôsob uvádzania už platných nariadení do praxe SEPS realizovaná prostredníctvom projektového tímu s externou konzultačnou podporou a prizvaným zástupcom MH SR.
  (aktualizované: september 2017)
 
  Členské štáty EÚ prijali základný stavebný kameň vnútorného trhu s energiou

Brusel, 05.12.2014

Prijatie Nariadenia o prideľovaní kapacity a riadení preťaženia (CACM) členskými štátmi komitológiou, dnes 5. decembra 2014, predstavuje výrazný míľnik európskeho úsilia v zavedení vnútorného trhu s energiou (IEM) a súčasne je nevyhnutnou podmienkou k dosiahnutiu dlhodobého cieľa v podobe dekarbonizácie na úrovni EÚ. CACM reprezentuje prvý dokument, prijatý ako súčasť programu sieťových predpisov v oblasti elektriny, ktorý vytvorí v Európe najväčší a najviac konkurencieschopný trh s elektrinou vo svete.

Prijatie CACM, ktoré vypracovalo ENTSO-E na základe Rámcových pravidiel ACER, je výsledkom viac ako trojročnej spolupráce stoviek expertov zo sektora priemyslu, regulátorov, prevádzkovateľov prenosových sústav (TSO), ENTSO-E, členských štátov a Európskej komisie. ENTSO-E týmto vyjadruje vďaku a blahoželá všetkým tým, ktorí venovali svoj čas tejto ambicióznej úlohe. Získaná kladná väčšina hlasov pri prijímaní CACM je povzbudením pre jeho hladké a úspešné implementovanie.

CACM následne prejde skrutíniom Európskeho parlamentu a Rady. ENTSO-E verí, že táto fáza povedie k definitívnemu prijatiu predloženého znenia začiatkom roku 2015.

Prijatie CACM predstavuje výrazný úspech, ktorý je však len začiatkom. Prevádzkovatelia prenosových sústav a ďalšie zainteresované strany už zahájili skorú implementáciu projektov CACM. Prijatie nariadenia jednoznačne posilní tieto ich snahy o vytvorenie dobre fungujúcich pan-európskych vnútrodenných a deň-vopred trhov. Povinnosti do budúcna nie sú jednoduché a budú vyžadovať značnú zainteresovanosť a systematickú prácu zo strany prevádzkovateľov prenosových sústav ako aj ostatných účastníkov z elektro sektora v Európe.

V priebehu nasledujúceho roka ENTSO-E pripravuje diskusie o ďalších sieťových predpisoch, predovšetkým v oblasti prepojenia, prevádzky sústavy a trhu a očakáva ich prijatie v procese komitológie, a teší sa na ďalšiu spoluprácu s EK, členskými štátmi, regulátormi a účastníkmi trhu v nadchádzajúcich mesiacoch.

O CACM

Nariadenie CACM napomôže k dosiahnutiu plne integrovaného trhu s elektrinou v Európe tým, že nastolí pravidlá, ktoré zavedú jednotný prístup k cezhraničnému obchodovaniu s elektrinou v Európe. Usmernenie stanovuje pravidlá pre prideľovanie kapacity – prideľovanie dostupnej cezhraničnej kapacity v rámci elektrizačnej prenosovej infraštruktúry vo vnútrodenných a deň-vopred časových rámcoch a tiež udáva spôsob ako bude vypočítaná kapacita v rôznymi zónach. CACM nastoľuje taktiež pravidlá k riadeniu preťaženia, riadeniu obmedzenej/nedostatočnej prenosovej kapacity medzi zmluvnými stranami, ktoré použitie takejto kapacitu požadujú.

Odkaz

Návrh Nariadenia komisie k Usmerneniu CACM

zdroj: ENTSO-E
pridané dňa: 11.12.2014
 
Späť