hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Technické podmienky
prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
 

Aktualizácia Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy – účinná od 1.2.2017


Aktualne platné Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy

V zmysle ustanovenia §19 zákona č.251/2012 Z. z. o energetike je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný vypracovať Technické podmienky prístupu a pripojenia a pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy (ďalej len „TP“). Dokument sa aktualizuje buď na základe legislatívnych zmien, alebo na základe potreby, ktorá vyplynie z aplikačnej praxe.

Terajšia aktualizácia TP súvisí najmä s predmetom notifikačného konania EK voči SEPS, č. 410/2014/SK, ktorej výsledkom bolo zapracovanie upravených odkazov pri odvolávke na konkrétne normy STN uvádzaných v TP, kde sa pridávalo slovné spojenie „...alebo rovnocennými technickými normami vydanými alebo uznanými príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Turecka.“ Pre jednoduchšie úpravy notifikačných kapitol TP v budúcnosti, sa tieto kapitoly z Dokumentov A, B, C zlúčili do nového Dokumentu N, kde boli súčasne zapracované pôvodne navrhované zmeny v dotknutých kapitolách, ktoré boli zaslané na EK v 06/2014. Ďalšie zmeny súvisia s novými požiadavkami, situáciami a zisteniami vyplývajúcimi z dennej praxe. Z dôvodu horeuvedených zmien bola schválená úprava TP, ktorá bude rešpektovať horeuvedené zmeny.

Zmeny v Technických podmienkach nadobúdajú platnosť dňom vydania a účinnosť ku dňu 1.1.2016. K 1.1.2016 sa ruší účinnosť pôvodných Dokumentov TP.

 
Kompletné dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Dokument A
Všeobecné ustanovenia
TP-Dok.A_2015.pdf 449 kB
Dokument B
Požiadavky na PpS a vyhodnotenie RE
TP-Dok.B_2015.pdf 0,99 MB
Dokument C
Pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
TP-Dok.C_2015.pdf 376 kB
Dokument D
Dispečerské riadenie prenosovej sústavy
TP-Dok.D_2015.pdf 682 kB
Dokument E
Prílohy
TP-Dok.E_2015.pdf 2 MB
Dokument F
Metodiky
TP-Dok.F_2015.pdf 830 kB
Dokument N
Kapitoly Technických podmienok notifikované EK
TP-Dok.N_2015.pdf 653 kB
 
Prílohy určené na vypĺňanie (vybrané časti Dokumentu E)
Názov Dokument Veľkosť
Príloha - tabuľka č. 1 TP_E_2015
_tabulky.xls
3,33 MB