hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Technické údaje
  Základné údaje
  Schémy siete
  Vybrané ukazovatele
 
  Základné údaje prenosovej sústavy
   
 
 Základné údaje o prenosovej sústave za rok 2015 
 
 Vonkajšie elektrické vedenia - dĺžky vedení
Napätie
(kV)
Dĺžka trasy vedenia (km) Rozvinutá dĺžka
(km)
jednoduché dvojité VSV celkom
400 1 340,628 287,554 18,678 1 646,860 1 953,093
220 543,660 141,113 0,000 684,773 825,886
110 0,254 21,093 18,678 40,025 79,796
Spolu 1 884,542 443,76 37,356 2 371,658 2 858,775
 
Vonkajšie elektrické vedenia - počet stožiarov
Napätie
(kV)
Jednoduché
(ks)
Dvojité
(ks)
VSV
(ks)
Celkom
(ks)
400 3 873 904 64 4 841
220 1 693 456 0 2 149
110 1 81 0 82
Spolu 5 567 1 441 64 7 072
 
Elektrické stanice
Napätie
(kV)
Počet rozvodní
(ks)
Počet polí
(ks)
400 18 124
220 6 45
110 1 24
Spolu 25 193
 
Vývoj počtu rozvodní

 
Sieťové transformátory
Prevod napätia
(kV/kV)
Počet transformátorov
(ks)
Celkový výkon
(MVA)
400/220 3 1 400
400/110 29 8 710
220/110 8 1 600
Spolu 40 11 710
 
Vývoj počtu transformátorov
 
Inštalovaný výkon transformátorov v MVA
 
Ochrany a automatiky
Napätie
(kV)
Počet ochrán
digitálnych
(ks)
Počet ochrán elektromech.
(ks)
Počet ochrán elektronických
(ks)
Počet ochrán
hybridných
(ks)
400 600 47 31 2
220 161 11 12 0
110 179 13 0 0
35 27 0 15 0
33 36 0 0 0
22 7 17 0 0
10.5 63 24 3 0
6.3 9 0 0 0
0.4 13 0 0 0
kostra 39 0 4 0
Spolu 1 134 112 65 2
 
Prehľad ochrán a automatík v elektrických staniciach podľa druhu