hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Verejná konzultácia
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Verejná konzultácia
 
 
Úvod
Slovenská elektrizačná prenosová sústavy (ďalej len „SEPS“) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej Republiky, zahajuje, v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) 631/2016 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov do elektrizačnej sústavy (RfG), verejnú konzultáciu k návrhu výkonových limitov zariadení na výrobu elektrickej energie. Verejná konzultácia bude prebiehať v termíne od 15.6.2017 do 14.7.2017.
 
Predmet verejnej konzultácie
  Typ B: 100 kW (Limit B) ≤ Pmax < 5 MW (Limit C) a U < 110 kV
  Typ C: 5 MW (Limit C) ≤ Pmax < 20 MW (Limit D) a U < 110 kV
  Typ D: 20 MW (Limit D) ≤ Pmax   a U < 110 kV
  Pmax nerozhoduje*     a U ≥ 110 kV

 *   Za „Typ D“ je považovaná aj každá výrobná jednotka pripojená do napäťovej hladiny 110 kV a viac bez ohľadu na jej
     maximálny výkon.
 
kde Pmax je „maximálny výkon výrobnej jednotky“ a U je „napäťová hladina miesta pripojenia do sústavy“ podľa RfG.
 
Formulár na podanie podnetu
 
 
Viac informácii o predmete, pravidlách konzultácie a jednotlivých typoch nájdete  tu
 
Otázky týkajúce sa predmetu a organizácie verejnej konzultácie môžete posielať na mailovú adresu : konzultacia_rfg@sepsas.sk
 
 ^ hore ^ 
Späť