hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Verejné obstarávanie
  Zákon č. 343/2015 Z. z
  Zákon č. 25/2006 Z. z.
 
  Verejné obstarávanie podľa zákona č.343/2015 Z. z.
 
Profil obstarávateľa
Zverejňovanie informácií a dokumentov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • obchodné meno: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s
  • sídlo: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
  • identifikačné číslo: 35 829 141
Názov predmetu zákazky Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn.
Zoznam zmlúv za poskytnuté služby, v zmysle opisu predmetu zákazky, zrealizované za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania Priloha_c.2_k_Sutaznym_podkladom_Zoznam_
zmluv_za_poskytnute_sluzby.doc
Návrh na plnenie kritéria Priloha_c.4_k_SP-Navrh_na_plnenie_kriteria.doc
 
Názov predmetu zákazky Realizácia stavby „Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 – 6z“.
Príloha č.1 až č.4 k súťažným podkladom Priloha_c.1_az_c.4_k_sutaznym_podkladom.xlsx
Príloha č.5 k súťažným podkladom - Tabuľka ekvivalentov Priloha_c.5_k_sutaznym_podkladom-Tabulka_ekvivalentov.xlsx
 
Názov predmetu zákazky Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu „Transformovňa 400/110 kV Senica“.
Príloha č.1 k Súťažným podkladom Priloha_c.1_k_Sutaznym_podkladom.xlsx
Príloha č.2 k Súťažným podkladom Priloha_c.2_k_Sutaznym_podkladom.xlsx
 
Názov predmetu zákazky Inovácia vzdialených SCADA klientov RIS ESt pre prevádzkové správy.
Príloha č. 2 k Súťažným podkladom -
Zoznam dodávok tovaru
Priloha_c.2_k_Sutaznym_podkladom
_Zoznam_dodavok_tovaru.docx
Príloha č. 1 k Zmluve o dielo -
Kalkulácia ceny diela
Priloha_c.1_k_Zmluve_o_dielo
_Kalkulacia_ceny_diela.xlsx