hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Ekonomika
  Výsledky hospodárenia
  Výročné správy
  Uznesenia z valného zhromaždenia spoločnosti
 
  Výsledky hospodárenia
 
Výsledky hospodárenia - súhrnná správa za obdobie 1. - 9.2006
 

Významné udalosti v sledovanom období:


 • Dňa 26.1.2006 bol v Dozornej rade schválený Obchodno-finančný plán na rok 2006.
 • K 1.2.2006 bola v Predstavenstve schválená nová Organizačná štruktúra a funkčná schéma.
 • Dňa 1.3.2006 sa uskutočnilo v Žiline slávnostné uvedenie nového sídla SED do prevádzky.
 • Dňa 17.3.2006 boli rozhodnutím jediného akcionára schválené zmeny Stanov spoločnosti.
 • Dňa 1.6.2006 sa konalo riadne Valné zhromaždenie spoločnosti SEPS, ktoré schválilo individuálnu účtovnú závierku za rok 2005, návrh na rozdelenie zisku za rok 2005 a Výročnú správu spoločnosti SEPS za rok 2005.
 • K 1.8.2006 bola v Predstavenstve schválená Optimalizácia organizačnej štruktúry a funkčnej schémy úseku 4000.
 • Dňa 10.8.2006 bol v Predstavenstve schválený Etický kódex spoločnosti SEPS, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť 1.10.2006.

1. Štruktúra výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia za obdobie 1. - 9.2006


Graf: Štruktúra výnosov, nákladov a VH pred zdanením

1.1. Výnosy


V hodnotenom období dosiahla spoločnosť celkové výnosy vo výške 11 373 720 tis. Sk, čím naplnila zámer na 113,9 %. Na celkovom prekročení plánu sa podieľali najmä výnosy z hospodárskej činnosti, ktorých dosiahnutá hodnota 11 314 678 tis. Sk predstavuje 99,5 % celkových výnosov. Zvyšných 0,5 % pripadlo na oblasť finančnú.
Majoritná časť tvorby výnosov z hospodárskej činnosti vznikla v rámci regulovaných výnosov, ktoré zaberajú 99 %-ný podiel výnosov z hospodárskej činnosti a 98,4 % celkových výnosov. Zostávajúcich 1,6 % celkových výnosov pripadlo na bežné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a mimoriadne výnosy. Viac ako polovica regulovaných výnosov pochádza z činnosti systémové služby.

Graf: Výnosy

1.2. Náklady


Plán nákladov bol v sledovanom období naplnený na 104,0 %, čomu zodpovedajú náklady vyššie o 379 625 tis. Sk. Z hľadiska rozdelenia podľa jednotlivých činností, 99,0 % celkových nákladov spoločnosti pripadá na hospodársku činnosť, 1,0 % predstavujú náklady z finančnej činnosti, v rámci mimoriadnej činnosti neboli čerpané žiadne náklady.
Regulované náklady dosiahli v sledovanom období úroveň 7 945 303 tis. Sk, čím zaberajú 80,8 % celkových nákladov. Najviac prostriedkov bolo vynaložených na zabezpečenie podporných služieb, na ktoré pripadá 53,8 % celkových nákladov a 66,5 % nákladov regulovaných.
V porovnaní s plánom boli regulované náklady vyššie o 6,2 %, na čom sa podieľali predovšetkým náklady spojené so sledovaním, vyhodnocovaním a zúčtovaním odchýlok.
Na stále prevádzkové náklady vo výške 1 784 692 tis. Sk pripadá podiel 18,2 % celkových nákladov. V sledovanom období boli naplnené na 95,7 %, čomu zodpovedá nižšie čerpanie vo výške 79 985 tis. Sk plánovaných prostriedkov.
Vyšší objem nákladov (o 616 760 tis. Sk) sa čerpal aj v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005, na čom sa podieľali predovšetkým vyššie náklady spojené s vysporiadaním strát za Slovalco, a.s., ktoré v roku 2005 prebehlo až v mesiaci december. Väčší objem nákladov bol čerpaný aj v súvislosti s odpismi a opravami a údržbou.

Graf: Náklady

1.3. Výsledok hospodárenia


Za sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením vo výške 1 542 924 tis. Sk, čo predstavuje plnenie plánu na 289,4 % s odchýlkou 1 009 774 tis. Sk, ktorá je výsledkom výraznejšieho rastu celkových výnosov ako bol rast nákladov v porovnaní s ich plánovanými hodnotami. Z hľadiska alokácie vytvoreného výsledku hospodárenia do jednotlivých činností bola jeho tvorba sústredená najmä v prevádzkovej oblasti, kde sa vytvorila kladná bilancia vo výške 1 584 683 tis. Sk. Plánovaná strata z finančnej činnosti bola prekročená o 3 544 tis. Sk a dosiahla tak hodnotu 41 759 tis. Sk. V mimoriadnej činnosti neboli realizované žiadne výnosy ani čerpané žiadne náklady.
Vyššie dosiahnuté výnosy a mierne vyššie čerpanie nákladov viedli k tomu, že v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 bol dosiahnutý zisk vyšší o 138 215 tis. Sk, pričom na náraste sa podieľali najmä faktory pôsobiace v rámci prevádzkovej činnosti.

2. Hlavné finančné ukazovatele


Graf: Vývoj hlavných finančných ukazovateľov

Hodnoty finančných ukazovateľov v sledovanom období a v porovnávaných obdobiach minulých rokov možno považovať za adekvátne primerané podmienkam regulácie a z nich vyplývajúcej primeranosti tvorby zisku v jednotlivých rokoch.

Graf: Pridaná hodnota

3. Stav zamestnancov


K 30.9.2006 mala spoločnosť v evidenčnom stave 571 zamestnancov, čo predstavuje nárast oproti roku 2005 o 48 zamestnancov. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 30.9.2006 bol 560.

4. Financovanie spoločnosti


Finančný majetok SEPS predstavoval k 30.9.2006 hodnotu 1 803 024 tis. Sk.
Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami z regulovaných služieb, z predaja majetku a materiálu a ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej činnosti. Spoločnosť predčasne splatila bankové úvery vo výške 40 000 tis. EUR (1 513 920 tis. Sk) splátkou úveru Dexia banka Slovensko, a.s. vo výške 6 000 tis. Sk a prijatím nových úverov vo výške 40 000 EUR (1 527 720 tis. Sk). Toto splatenie starých a čerpanie nových úverov súviselo s reštrukturalizáciou úverov v roku 2006.

5. Investičná činnosť


Celkový objem vynaložených finančných prostriedkov na investičnú činnosť bol 482 878 tis. Sk, čím sa podarilo naplniť plán na 109,0 %.
Hlavnými investičnými akciami v sledovanom období boli investičné projekty „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 2. stavba, 1. a 2. časť“ a „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 3. stavba“, ktoré boli financované prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj). Pokračovala realizácia na investičných projektoch - „Diaľkové riadenie elektrickej stanice Veľký Ďur - úpravy technológie pre RIS“, „Diaľkové riadenie elektrickej stanice Horná Ždaňa“, „Odčlenenie IT SEPS od IT SE, a.s.“ a prebiehala príprava na IPR „Priama transformácia 400/110 kV Medzibrod a rekonštrukcia“, realizácia na IPR „KZL/OPK V 495 Bošáca - Varín“ a „Zabezpečovacie systémy objektu Mlynské nivy“. Zároveň sa skončili nasledujúce IPR:
 • Diaľkové riadenie elektrickej stanice Veľký Ďur - výmena 5 ks vypínačov 400 kV (polia AC 02, AC 22, AC 13, AC 15, AC 24),
 • Výmena meracích prevodníkov v elektrických staniciach,
 • Elektrická stanica Varín - rekonštrukcia olejovej kanalizácie,
 • Rozšírenie systému DAMAS,
 • Premiestnenie technológie a informačných systémov SED do novej budovy.

6. Technické údaje


Vybrané prevádzkové ukazovatele (v MWh)
Graf: Vývoj prevádzkových ukazovateľov

 
Tabuľka: Výkaz ziskov a strát

Tabuľka: Súvaha

 
 
 

Archív hospodárskych výsledkov SEPS
Názov ku dňu
Hospodárske výsledky - 1.-6. 2006 1.6.2006
Hospodárske výsledky - 1.-3. 2006 1.3.2006
Hospodárske výsledky - rok 2005 31.12.2005
Hospodárske výsledky - rok 2004 31.12.2004
Hospodárske výsledky - rok 2003 31.12.2003
Hospodárske výsledky - rok 2002 31.12.2002
Otváracia súvaha SEPS 21.1.2002