hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
 
  Kódex prenosovej sústavy SR
 
Kódex prenosovej sústavy (Kódex PS) je jedným z najdôležitejších dokumentov, ktoré vytvárajú transparentné, nediskriminačné a objektívne prostredie pre tých účastníkov otvoreného trhu s elektrickou energiou, ktorí sa budú chcieť pripojiť na prenosovú sústavu.

Kódex PS vymedzuje podmienky, pravidlá, postupy a povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy (PPS) na napäťových úrovniach 400 a 220 kV, ako aj všetkých subjektov, ktorí zabezpečujú alebo využívajú služby prenosovej sústavy (držitelia licencie na výrobu a rozvod elektrickej energie, obchodníci s elektrickou energiou, dispečerské, telekomunikačné a informačné systémy a oprávnení odberatelia). Kódex PS zohľadňuje ustanovenia Smernice č. 96/92/EC Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (EU) (smernica), týkajúcej sa všeobecných pravidiel vnútorného trhu s elektrickou energiou v krajinách Európskej únie.

Kódex PS rešpektuje prechodné podmienky, procesy i organizačnú štruktúru slovenskej elektroenergetiky v prostredí prebiehajúcej transformácie a liberalizácie. Je však otvoreným dokumentom, ktorého základné zásady sa nemenia, ale jeho obsah môže byť v budúcnosti aktualizovaný vzhľadom na nové poznatky a očakávanú zmenenú situáciu po reštrukturalizácii a privatizácii existujúcich elektroenergetických spoločností (SE, a.s., SSE, š.p., VSE, š.p., ZSE, š.p.).

Návrh Kódexu PS spracoval PPS a schválil ho Regulačný úrad.

Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť
Kódex prenosovej sústavy SR SietovyKodex.doc

SietovyKodex.zip
1 286 kB

   341 kB