hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Profil
  O spoločnosti
  Charakteristika
  Strategické ciele
  Orgány spoločnosti
  Organizačná štruktúra
  Kontakty
  Kde nás nájdete
  Medzinárodné aktivity
  Podporili sme
  Prezentácia spoločnosti
 
  Medzinárodné aktivity
 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) v súlade s poslaním a víziou spoločnosti sa aktívne zúčastňuje na aktivitách, ktoré majú vplyv na rozvoj celoeurópskeho, ako aj stredoeurópskeho trhu s elektrinou. Spolupráca európskych prevádzkovateľov prenosových sústav (PPS) je realizovaná jednak prostredníctvom inštitucionalizovaných subjektov, ako napríklad ENTSO-E, JAO S.A., TSCNET Services GmbH a iné, a tiež prostredníctvom implementačných projektov k sieťovým predpisom a usmerneniam. SEPS ako zodpovedný PPS s dlhoročnými skúsenosťami uprednostňuje efektivitu, dlhodobú udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť v súlade s platnými právnymi predpismi.

ENTSO-E

ENTSO-E je Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav. Táto medzinárodná organizácia, ktorú založili PPS v decembri 2008 v Bruseli na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 714/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, združuje 43 prevádzkovateľov prenosových sústav z 36 európskych štátov. V roku 2017 sa novým plnoprávnym členom združenia stal prevádzkovateľ prenosovej sústavy Albánska, spoločnosť OST. SEPS ako zakladajúci člen ENTSO–E sa prostredníctvom 60 vymenovaných zástupcov aktívne podieľa na činnosti pracovných a riadiacich štruktúr združenia.

Nosnými úlohami ENTSO-E, okrem iného, priamo vyplývajúcimi z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 714/2009, sú:

 • vypracovanie desaťročných rozvojových plánov sústavy,

 • publikovanie ročeniek zameraných na výhľady a prehľad výroby elektriny,

 • technická spolupráca medzi PPS,

 • tvorba a implementácia sieťových predpisov (Network code, NC) a usmernení (Guideline, GL)
 
Regionálne aktivity

Región pre výpočet kapacity – CORE

Koncom roku 2016 Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) zverejnila svoje rozhodnutie č. 6/2016, ktorým sa o. i. ustanovil región CORE.

Tento región geograficky pokrýva regióny pre výpočet kapacity CEE (stredovýchodná Európa) a CWE (stredozápadná Európa), ktorých zlúčenie je predmetom projektu Day Ahead Flow Based Capacity Calculation.

CORE región je tvorený 16 PPS, kde sa riešia nasledovné projekty so zapojením SEPS:


Projekt FB MC (Flow Based Market Coupling)

FB MC, resp. projekt prepojenia denných trhov na základe metódy toku, predstavuje významný krok na dosiahnutie cieľa Európskej komisie, ktorým je vytvorenie jednotného trhu s elektrinou v zmysle nariadenia komisie (EÚ) 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.


Projekt DA FB CC (Day Ahead Flow Based Capacity Calculation)

Ide o projekt v rámci regiónu CORE, ktorý rieši vývoj a implementáciu spoločnej metódy výpočtu kapacity založenej na tokoch pre časový rámec deň vopred.


Implementačné projekty vyplývajúce z EB GL
 • 1.1.  Projekt IGCC
Cieľom implementačného projektu je vytvorenie európskej platformy pre postup Imbalance Netting v zmysle nariadenia EB GL koordináciou so susednými zahraničnými prenosovými sústavami.
 • 1.2.  Projekty MARI a PICASSO
Cieľom implementačných projektov je vytvorenie európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou (MARI), alebo automatickou (PICASSO) aktiváciou (kde je doba nábehu menej ako 15 min.) koordináciou so susednými zahraničnými prenosovými sústavami.


Regionálna iniciatíva pre bezpečnostnú spoluprácu – RSCI

RSCI (Regional Security Coordination Initiatives) predstavuje koncept spolupráce PPS v záujme koordinovania analýz prevádzkovej bezpečnosti.

Na trhu aktuálne pôsobí päť subjektov regionálnej koordinácie bezpečnosti poskytujúcich služby RSCI, menovite TSCNET Services, BALTIC RSC, CORESO, SCC a Nordic RSC. Ich maximálny počet je limitovaný legislatívou EÚ na šesť.

 
TSCNET Services GmbH

TSCNET Services GmbH je jedným z európskych koordinátorov regionálnej bezpečnosti (RKB) so sídlom v Mníchove, Nemecko. TSCNET poskytuje integrované služby pre prevádzkovateľov prenosových sústav (PPS) a ich dispečingy za účelom zachovania prevádzkovej bezpečnosti elektrizačnej sústavy .

TSCNET poskytuje nasledovné povinné služby pre svojich zákazníkov v zmysle platnej EÚ legislatívy:

 • Koordinované bezpečnostné analýzy
 • Koordinované výpočty kapacity
 • Koordinácia plánovaných odstávok
 • Krátkodobé a strednodobé predpovede primeranosti
 • Vylepšené individuálne sieťové modely a spoločný sieťový model

Akcionári TSCNET sú zároveň aj hlavnými zákazníkmi. V súčasnosti je to nasledovných 14 PPS z jedenástich krajín Európy: 50Hertz (Nemecko), Amprion (Nemecko), APG (Rakúsko), ČEPS (ČR), ELES (Slovinsko), Energinet (Dánsko), HOPS (Chorvátsko), MAVIR (Maďarsko), PSE (Poľsko), SEPS (SR), Swissgrid (Švajčiarsko), TenneT (Nemecko), TenneT (Holandsko), and TransnetBW (Nemecko). Okrem uvedených luxemburský Creos and rumunská Transelectrica vuúžívajú služby TSCNET.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) sa stala v júni 2018 14. akcionárom TSCNET.
 
JAO

JAO je servisná spoločnosť založená dvadsiatimi dvomi akcionárskymi PPS z 19 krajín Európy vrátane Slovenska. Jej hlavnou úlohou je vykonávať ročné, mesačné a denné aukcie práv na prenos elektriny cez 27 spoločných hraníc. V decembri 2017 európske regulačné úrady vrátane ÚRSO schválili metodiku, podľa ktorej sa JAO stane celoeurópskou platformou na prideľovanie kapacity – SAP (Single Allocation Platform).

CIGRE

CIGRE je medzinárodné neziskové združenie vytvorené za účelom podpory spolupráce expertov z celého sveta pre šírenie znalostí na zdokonalenie elektrizačných sústav s výhľadom do budúcnosti. Hlavnými cieľmi združenia sú dizajn a rozmiestnenie elektrizačných sústav v budúcnosti, optimalizácia existujúceho vybavenia a elektrizačných sústav, rešpektovanie požiadaviek na životné prostredie, ako aj umožnenie prístupu k informáciám.

CIGRE poskytuje technické znalosti prostredníctvom podujatí, trvalých technických štúdií (cca 2500 expertov sveta spolupracuje na štruktúrovaných programoch) a publikovaním odborných článkov či kníh.

 
EURELECTRIC

EURELECTRIC je združenie 34 členov z 32 európskych krajín založené v roku 1999. Reprezentuje spoločné záujmy európskeho elektrotechnického priemyslu a jeho poslaním je prispievať k rozvoju a konkurencieschopnosti elektrotechnického priemyslu a propagovať význam nízko-uhlíkového energetického mixu v prospech spoločnosti.

 
Čistá energia pre všetkých Európanov

Nový balík predpisov Európskej komisie s názvom „Čistá energia pre všetkých Európanov“, ktorého prvé návrhy boli zverejnené v novembri 2016, je aktuálne podrobený viacerým revíziám s možnosťou pripomienkovania zo strany členských štátov, resp. zainteresovaných subjektov vrátane SEPS.

V spoločnosti SEPS je na riešenie danej problematiky vytvorený projektový tím úzko spolupracujúci s Ministerstvom hospodárstva SR, ktoré v Rade EÚ zastupuje Slovenskú republiku.