hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Platné Technické podmienky
prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
 

V súlade s ustanoveniami § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný vypracovať Technické podmienky prístupu a pripojenia a pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy (ďalej len „TP“). TP pozostávajú z ôsmich Dokumentov. Jednotlivé Dokumenty sa podľa potreby pravidelne aktualizujú.

Dňa 31. 3. 2020 boli predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. schválené zmeny v Dokumentoch A, B, C, E, F a N Technických podmienok. Zmeny a úpravy vyplynuli najmä z povinnosti zosúladenia ich znenia s energetickou legislatívou EÚ, a to s metodikami vypracovanými na základe nariadení EK, ktorými sa stanovujú sieťové predpisy a usmernenia a nariadením EPaR (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou, ktoré sa uplatňuje od 1. januára 2020.

V dokumentoch boli vykonané zmeny aj na základe aplikačnej praxe vrátane formálnych úprav týkajúcich sa zjednotenia zaužívaných a zavedenia nových skratiek a pojmov.

Vybrané dokumenty TP nadobudnú účinnosť dňa 1. 5. 2020, odkedy sa ruší účinnosť pôvodných vybraných Dokumentov TP. Dokumenty D a O sú účinné bez zmien.

 
Kompletné dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Dokument A
Všeobecné ustanovenia
TP-Dok._A_maj-2020.pdf 1,3 MB
Dokument B
Požiadavky na PpS a vyhodnotenie RE
TP-Dok._B_maj-2020.pdf 3,1 MB
Dokument C
Pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
TP-Dok._C_maj-2020.pdf 1,3 MB
Dokument D
Dispečerské riadenie prenosovej sústavy
TP-Dok.D_2020.pdf 1,7 MB
Dokument E
Prílohy určené na vypĺňanie
(vybrané časti Dokumentu E)
TP-Dok._E_maj-2020.pdf
TP-Dok._E_maj-2020_tabulky.xls
777.1 KB
Dokument F
Metodiky
TP-Dok._F_maj-2020.pdf 2,1 MB
Dokument N
Kapitoly Technických podmienok notifikované EK
TP-Dok._N_maj-2020.pdf 2,9 MB
Dokument 0
Plán obrany a obnovy
TP-Dok.O_2020.pdf 1,2 MB