hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Platné Technické podmienky
prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
 

Aktualizácia Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy s účinnosťou od 1. 5. 2020


V platných Technických podmienkach prístupu a pripojenia, pravidlách prevádzkovania prenosovej sústavy, ktoré sú účinné od 15. 1. 2020 došlo v kapitole 4 Dokumentu B k zmene textácie úvodného odseku v súlade s doručeným stanoviskom ÚRSO k aktualizácii Technických podmienok.
Okrem toho bolo v súlade s rozhodnutím ÚRSO č. 0026/2019/E-EU, ktorým bolo schválené „Stanovenie parametrov technických požiadaviek podľa Nariadenia Komisie (EU) 2016/1388“ zosúladené znenie podkapitoly 4.1.2.3 Dokumentu N.

V zmysle ustanovenia §19 zákona č.251/2012 Z. z. o energetike je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný vypracovať Technické podmienky prístupu a pripojenia a pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy (ďalej len „TP“). Jednotlivé Dokumenty sa aktualizujú buď na základe legislatívnych zmien, alebo na základe potreby, ktorá vyplynie z aplikačnej praxe.

Posledné aktualizačné zmeny v Dokumentoch TP boli schválené dňa 10.12.2019 predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., pričom nadobudli platnosť dňom vydania, t.j. 13.12.2019, a účinnosť dňom 15.01.2020.

K 15.01.2020 sa ruší účinnosť pôvodných Dokumentov TP.

 
Kompletné dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Dokument A
Všeobecné ustanovenia
TP-Dok.A_2020.pdf 1,3 MB
Dokument B
Požiadavky na PpS a vyhodnotenie RE
TP-Dok.B_2020.pdf 3,4 MB
Dokument C
Pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
TP-Dok.C_2020.pdf 1,5 MB
Dokument D
Dispečerské riadenie prenosovej sústavy
TP-Dok.D_2020.pdf 1,7 MB
Dokument E
Prílohy
TP-Dok.E_2020.pdf 805,5 kB
Dokument F
Metodiky
TP-Dok.F_2020.pdf 2,1 MB
Dokument N
Kapitoly Technických podmienok notifikované EK
TP-Dok.N_2020.pdf 2,8 MB
Dokument 0
Plán obrany a obnovy
TP-Dok.O_2020.pdf 1,2 MB
 
Prílohy určené na vypĺňanie (vybrané časti Dokumentu E)
Názov Dokument Veľkosť
Príloha - tabuľka č. 1 TP.E_2020
_tabulky.xls
2,9 MB